Archive for juni, 2009

Tijdelijk versoepeld invorderingsbeleid ondernemers

woensdag, juni 24th, 2009


Met het besluit van 25 mei 2009, nr CPP2009/966M heeft de Staatssecretaris van Financiën een aantal tijdelijke versoepelingen aangebracht in het bestaande invorderingsbeleid. Deze versoepelingen zijn bedoeld voor ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen als direct gevolg van de economische crises.

De bedoeling van de maatregelen is om bedrijfseconomisch gezonde bedrijven, die tijdelijke liquiditeitsproblemen hebben (als direct gevolg van de crises), voor een beperkte periode soelaas te bieden voor wat betreft de betaling van hun belastingschulden. De onderneming kan zich gedurende deze periode verder aanpassen aan de door de economische crisis gewijzigde omstandigheden en maatregelen treffen om de ontstane betalingsachterstand weer in te lopen.

De bedoelde tijdelijke versoepelingen betreffen:

  • het uitstel van betaling van belastingschulden;
  • de opschorting van de executiedatum bij beslaglegging bij een ondernemer.

 

In het najaar worden de tijdelijke maatregelen geëvalueerd en het besluit is op 30 mei 2009 in werking getreden.

Een korte toelichting op deze versoepelingen.

 

Uitstel van betaling belastingschulden

In de huidige regeling kan men in aanmerking komen voor uitstel van betaling van een belastingschuld indien de lopende verplichtingen worden nagekomen en men zekerheid stelt voor de volledige belastingschuld. Ondernemers die niet kunnen voldoen aan deze voorwaarden, kunnen eenmalig in aanmerking komen voor onderhavige tijdelijke maatregel.

Uitstel van betaling voor bepaalde tijd kan worden verleend door middel van een door een derde deskundige opgestelde verklaring. Deze verklaring maakt het voor de ontvanger aannemelijk dat het gaat om werkelijk bestaande betalingsproblemen die:

  • het directe gevolg zijn van de economische crises;
  • van tijdelijke aard zijn; en
  • vóór een bepaald tijdstip zullen worden opgelost.

 

Het besluit bevat een model voor een dergelijke verklaring. Aan de derde deskundige worden geen formele eisen gesteld. Dit kan bijvoorbeeld zijn de accountant, een externe adviseur, de bank, etc.

 

Deze derde deskundige is opgevoerd, omdat een besluit tot opschorting van de betalingsverplichting met betrekking tot de door een onderneming verschuldigde belastingen meerdere facetten kent en daarom zorgvuldig en op goede gronden dient te worden genomen. De Belastingdienst moet immers zoveel mogelijk een neutrale positie innemen waar het de binnen het bedrijfsleven bestaande concurrentieverhoudingen betreft. Een belangrijk uitgangspunt en voorwaarde voor toepassing van de maatregel in dat kader is dan ook de betrokkenheid van een derde deskundige. Met deze betrokkenheid is beoogd bij te dragen aan de kwaliteit van de verzoeken waaronder in het bijzonder de objectiviteit van de verstrekte informatie. Een tweede belang van de betrokkenheid van de derde deskundige is gelegen in de kwaliteit en de voortgang van de inhoudelijke behandeling van het verzoek door de Belastingdienst. Dit laatste is ook de reden dat met betrekking tot de inhoud van de verklaring die de derde deskundige moet opstellen een handreiking wordt geboden in de vorm van een voorgeschreven model. Dit is als bijlage bij het besluit gevoegd. De betrokkenheid van de derde deskundige laat overigens onverlet dat de ontvanger volledig verantwoordelijk is voor de beslissing die genomen moet worden en die in dat verband ook eisen kan stellen.

 

Opschorting executiedatum bij beslaglegging

In de huidige regeling is het zo dat de belastingdeurwaarder bij het opmaken van het proces-verbaal van beslag een verkoopdatum vaststelt. Op deze datum vindt de openbare verkoop plaats tussen één en ten hoogste vier maanden na het gelegde beslag, tenzij naar het oordeel van de Ontvanger de onderneming levensvatbaar is en ook goede vooruitzichten bestaan op betaling van de achterstallige belastingschuld in de toekomst.

De tijdelijke versoepeling voorziet in een opheffing van de maximumtermijn van vier maanden en laat de duur van het uitstel tot de verkoopdatum over aan het oordeel van de ontvanger. Alle na het beslag opkomende (lopende) betalingsverplichtingen moeten dan wel stipt worden nagekomen.

 

Zoals gezegd zijn dit tijdelijke maatregelen. Ze zullen worden ingetrokken zodra de economische omstandigheden dit mogelijk maken.

 

[Drs A.T. Valkenburg, PKF Wallast Amsterdam. andorvalkenburg@accountancynieuws.nl]

De Jager: hoge belasting onnodig

woensdag, juni 24th, 2009


Volgens staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) is het onnodig om belastingen hoog te houden. De aanpak van belastingparadijzen is succesvol, waardoor de tarieven in de inkomstenbelasting omlaag kunnen.

 

In een interview met het AD legt De Jager uit dat de strijd tegen belastingparadijzen zijn vruchten afwerpt en dat zwart geld steeds meer boven water komt. Volgens de CDA-bewindsman moet een volgend kabinet zich over een mogelijke tariefsverlaging in de inkomstenbelasting buigen. ‘Met de aanpak van de belastingparadijzen maken we het ook mogelijk dat de tarieven omlaag gaan. Het zou het meest logisch zijn om dit dan in de sfeer van de inkomstenbelasting te zoeken.’

 

Inkeerregeling

De staatssecretaris wil nog niet zeggen over de omvang van de mogelijke verlaging. Dit is volgens hem weer afhankelijk van de hoeveelheid geld die extra binnenkomt door de zogeheten inkeerregeling, de regeling die ervoor zorgt dat mensen met zwart geld in het buitenland zich tijdelijk bij de fiscus kunnen melden zonder beboet te worden voor de belastingontduiking. Tot nu toe zou er met de inkeerregeling 187 miljoen euro zijn opgehaald, aldus het AD. Dat bedrag kan oplopen als meer belastingparadijzen hun bankgeheim opheffen.

 

Bron: AD

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

woensdag, juni 24th, 2009


Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2009 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

 

Het minimumloon stijgt van 1381,20 euro naar 1398,60 euro bruto per maand. De aanpassingen zijn nodig omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen.
AOW’ers zien hun netto uitkering bijvoorbeeld met tussen de 7 en de 12 euro per maand stijgen. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van de persoonlijke situatie. De netto-uitkering van een alleenstaande AOW’er gaat bijvoorbeeld met 9 euro omhoog naar 941,84 euro per maand. Echtparen waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn, krijgen in totaal netto ruim 11euro per maand erbij. Hun gezamenlijke netto-uitkering komt dan uit op 1232,26 euro per maand. Dat is exclusief vakantietoeslag en de tegemoetkoming AOW. Deze tegemoetkoming wordt aan alle AOW-ers uitbetaald en het bruto bedrag bedraagt in 2008 36,45 euro per maand.
Ook mensen met WW, WIA en WAO gaan er over het algemeen op vooruit. De uitkeringen worden verhoogd met 1.26%.
De absolute stijging is lastiger aan te geven omdat die nog meer dan bij de AOW afhangt van persoonlijke omstandigheden. Zo is bijvoorbeeld ook van belang hoe hoog hun inkomen was voordat zij een uitkering kregen. Voor de berekening van de uitkering geldt bovendien een maximum inkomen; verdient men meer dan telt het deel boven dat maximum niet mee bij het bepalen van de uitkering. Dit zogeheten maximumdagloon wordt per 1 juli 2009 vastgesteld op 185,46 euro bruto per dag. Het maximum premieloon werknemersverzekeringen wordt gedurende het jaar niet aangepast en blijft derhalve 183,15 per dag bedragen.

Raadpleeg de bedragen op de website van het ministerie van SZW >>

Massamailing privégebruik auto

woensdag, juni 24th, 2009


De Belastingdienst is deze week begonnen met het versturen van brieven naar belastingplichtigen die een Verklaring geen privégebruik auto hebben.

 

Deze personen moeten wijzigingen in hun situatie zo snel mogelijk doorgeven aan de Belastingdienst.
De verklaringhouders hebben namelijk een verklaring voor onbepaalde tijd, die geldt zolang de situatie niet veranderd.
Werknemers moeten wijzigingen, zoals gebruik van een andere auto of meer dan 500 privékilometers rijden, zo snel mogelijk doorgeven.  Bij de verstuurde brieven zit een wijzigingsforumlier. Ook is het mogelijk om het forumlier op de website van de Belastingdienst te downloaden.
Bron: De Belastingdienst >>

Aanpassing vennootschapsbelasting pas na de zomer

donderdag, juni 18th, 2009


Een nieuwe wet die een einde moet maken aan het misbruik van de renteaftrek, wordt door staatssecretaris Jan Kees de Jager uitgesteld tot na de zomer.

 

Bedrijven kunnen hun winstbelasting flink drukken door de rente die ze over hun schulden betalen van de winst af te trekken. De Jager heeft nu echter besloten nog een extra consultatie te houden bij belastingadviseurs, wetenschappers en bedrijven. Het gaat volgens hem om ingewikkelde fiscale materie, die direct gevolgen heeft voor de buitenlandse investeringen in Nederland. De Jager verwacht dat hij na de aanpassing 2 miljard euro per jaar meer winstbelasting binnen zal krijgen. Geld dat uiteindelijk weer terugvloeit naar het bedrijfsleven. Al is het nog wel de vraag hoe dit moet gebeuren.

 

Belastingparadijs

Gedacht wordt aan de verlaging van de tarieven van de vennootschapsbelasting. Al geeft dit weer problemen bij het zakendoen met onder meer Japan, omdat Japan liever geen zaken doet met landen die de tarieven onder de 25 procent heeft liggen. In de ogen van Japan is dan sprake van een belastingparadijs.

 

Onderzoek

Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat bedrijven als NXP, Hema en Ziggo door hun nieuwe eigenaren, allemaal opkoopfondsen, in de schulden komen. Door de rente over deze schulden van hun winst af te trekken, maken de bedrijven op papier verlies, waardoor ze geen of nauwelijks belasting hoeven af te dragen. Hierdoor loopt de schatkist honderden miljoenen euro’s mis. 

 

Bron: de Volkskrant