Archive for februari, 2011

Fiscale aftrek pensioenpremie zzp’ers naar 10 jaar

maandag, februari 28th, 2011


Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen binnenkort langer fiscaal gefaciliteerd meeliften in de pensioenregeling van het bedrijf waar ze het laatst in loondienst waren.

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers is van plan de maximale termijn voor de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies te verlengen van 3 naar 10 jaar. Weekers schrijft dat in antwoord op Kamervragen.

Het is de bedoeling dat de langere termijn voor de fiscale faciliteit in 2012 ingaat. Zzp’ers kunnen dan maximaal 10 jaar de pensioenpremie fiscaal aftrekken. De maatregel wordt opgenomen in het fiscale eindejaarsbesluit. “In de Pensioenwet stond al een termijn van 10 jaar, maar de fiscale voordelen waren beperkt tot 3 jaar. Dat is een situatie die we nu recht trekken. Voor ZZP’ers in Nederland betekent dat een forse verbetering van hun pensioenvoorwaarden”, aldus Weekers, die met de verruiming tevens invulling geeft aan een advies van de Sociaal-Economische Raad.[ Bron: Ministerie van Financiën ]

 

MKB haalt kleine 10 procent van omzet uit activiteiten Marktplaats

maandag, februari 28th, 2011


Behalve de consument ziet ook het midden- en kleinbedrijf steeds meer voordelen van het onlinehandelsplatform Marktplaats. Inmiddels komt 6 procent van de totale omzet van kleine en middelgrote bedrijven voort uit de activiteiten van deze ondernemingen op de handelssite. Dit blijkt uit een onderzoek van Blauw Research.

1400 ondernemers

Bijna een derde van de ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf in Nederland adverteert op Marktplaats of biedt producten op de site aan. Deze bedrijven halen volgens het onderzoek al ruim een kwart van de omzet uit hun activiteiten op het onlinehandelsplatform. Het onderzoeksbureau ondervroeg bijna 1400 ondernemers en consumenten. Handelsvolume

Daarmee is 6 procent van de totale jaaromzet van het MKB in Nederland te danken aan de verkopen via Marktplaats. Het totale handelsvolume van het Nederlandse mkb bedroeg in 2009 volgens cijfers van het EIM 613 miljard euro. 


Woonplaats van sterk moeiende aandeelhouder was beslissend voor vestigingsplaats beleggingsvennootschap

maandag, februari 28th, 2011


Samenvatting

Rechtbank Den Haag heeft onlangs in een feitelijke procedure uitspraak gedaan over de vestigingsplaats van een zuivere beleggingsvennootschap die haar zetel eind 2001 had verplaatst naar de Nederlandse Antillen. Daarbij rees de vraag of de vennootschap na de zetelverplaatsing in Nederland als beperkt buitenlands belastingplichtige belast kon worden over een aan Nederland toegewezen (bescheiden) belastbare winst of onbeperkt binnenlands belastingplichtig was. De rechtbank onderschreef het standpunt van de bv dat bij de vaststelling van de vestigingsplaats van een lichaam in het algemeen ervan moet worden uitgegaan dat de werkelijke leiding van het lichaam berust bij zijn (statutaire) bestuur en dat de vestigingsplaats overeenkomt met de plaats waar dit bestuur zijn leidinggevende taak uitoefent. Echter volgens een arrest van de Hoge Raad uit 1993 kan dit anders zijn als de daadwerkelijke leiding niet door het bestuur maar door een ander wordt uitgeoefend. Dat was in de onderhavige procedure het geval. Er was sprake van een alles overheersende bemoeienis van de in Nederland woonachtige aandeelhouder. Dit bracht de rechtbank tot het oordeel dat de bv voor de jaren 2002 en 2003 onbeperkt binnenlands belastingplichtig was in Nederland.

Volledig artikel

Nederland heft vennootschapsbelasting van lichamen – bijvoorbeeld nv’s en bv’s – die in Nederland zijn gevestigd (binnenlands belastingplichtigen) en van niet in Nederland gevestigde lichamen die Nederlands inkomen genieten (buitenlands belastingplichtigen). De vestigingsplaats van een lichaam wordt bepaald naar de feiten en omstandigheden van het geval. De plaats van de werkelijke leiding van de vennootschap bepaalt doorgaans de vestigingsplaats.
 
Naast bovengenoemde feitelijke omstandigheden die de vestigingsplaats van een lichaam bepalen, kan een lichaam in Nederland belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting op basis van de zogeheten woonplaatsfictie. Deze fictie houdt kort gezegd in dat de oprichting van een lichaam naar Nederlands recht ertoe leidt dat het opgerichte lichaam steeds geacht wordt in Nederland te zijn gevestigd. Er gelden hierbij nog enige aanvullende bepalingen. Ingeval de werkelijke leiding van een naar Nederlands recht opgericht lichaam niet in Nederland is gelegen, heeft het lichaam in beginsel een dubbele vestigingsplaats. Een regeling ter voorkoming van dubbele belasting -veelal een belastingverdrag met het land waar de werkelijke leiding is gevestigd- moet in dat geval uitsluitsel bieden over de vestigingsplaats. Anders ontstaat dubbele heffing. 
 
Rechtbank Den Haag heeft onlangs in een feitelijke procedure uitspraak gedaan over de vestigingsplaats van een vennootschap waarbij de (toenmalige) Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) met de Nederlandse Antillen regels bevatte over de vestigingsplaats van een vennootschap. De zaak was als volgt.
 
Een naar Nederlands recht opgerichte bv had haar zetel eind 2001 verplaatst naar de Nederlandse Antillen. De bv was kort daarvoor een zuivere beleggingsvennootschap geworden. Een aldaar gevestigd trustkantoor werd als statutair bestuurder aangesteld en werd formeel belast met het vermogensbeheer. De diverse bijlagen van de beheerovereenkomst met het trustkantoor bevatten voor de directie veel richtlijnen waardoor de directie feitelijk geen vrije hand meer had in het vermogensbeheer. De richtlijnen hielden in essentie in dat alle essentiële directiebeslissingen -zoals onder meer over het te voeren beleggingsbeleid- voorafgaande goedkeuring bij aandeelhoudersbesluit behoefden. De bv had in 2002 en 2003 (als beperkt buitenlandse belastingplichtige) aangifte vennootschapsbelasting gedaan naar belastbare winsten van bescheiden omvang. De inspecteur week van de aangiften af en stelde zich op het standpunt dat de bv (nog steeds) in Nederland was gevestigd en legde de bv als onbeperkt binnenlands belastingplichtige aanslagen vennootschapsbelasting op die een veelvoud beliepen van de aangegeven belastbare bedragen. De zaak kwam voor Rechtbank Den Haag.
 
De rechtbank stelde vast dat de bv in ieder geval tot december 2001 feitelijk in Nederland werd geleid en dat de bv het standpunt innam dat haar feitelijke leiding in 2002 en 2003 in de Nederlandse Antillen was gevestigd. Onder meer op basis van de regels uit de toenmalige BRK was de rechtbank van oordeel dat de bv de bewijslast had om haar standpunt te onderbouwen. De rechtbank onderschreef het standpunt van de bv dat bij de vaststelling van de vestigingsplaats van een lichaam in het algemeen ervan moet worden uitgegaan dat de werkelijke leiding van het lichaam berust bij zijn (statutaire) bestuur en dat de vestigingsplaats overeenkomt met de plaats waar dit bestuur zijn leidinggevende taak uitoefent. De rechtbank wees vervolgens op een arrest van de Hoge Raad uit 1993. Daarin had de Hoge Raad aangegeven dat wanneer het aannemelijk is dat de werkelijke leiding van het lichaam door een ander wordt uitgeoefend dan dat bestuur, dit aanleiding kan zijn voor de conclusie dat als vestigingsplaats van het lichaam wordt aangemerkt de plaats van waaruit die ander de leiding uitoefent. 
 
Op basis van eerdergenoemde feiten en omstandigheden was de rechtbank van oordeel dat de aandeelhouder de daadwerkelijke leiding uitoefende. Dit leidde ertoe dat de bv voor de jaren 2002 en 2003 onbeperkt belastingplichtig was in Nederland. De rechtbank stelde verder vast dat de inspecteur terecht enige correcties had aangebracht in de aanslagen en verklaarde het beroep van de bv ongegrond.
 
Bron: Rechtbank Den Haag, 22-12-2010, nrs. 08/5802 en 08/5803 (gepubliceerd 17-2-2011).

‘Rasondernemer’ Biesheuvel voorzitter MKB-Nederland

donderdag, februari 24th, 2011


Hans Biesheuvel is de nieuwe voorman van werkgeversorganisatie MKB-Nederland. De als bekend staande ‘ondernemer pur sang, selfmade man’ neemt per 1 juni het voorzitterschap over van Loek Hermans.

 

Ondernemer pur sang

Biesheuvel (geboren 10 maart 1965) is een ondernemer pur sang, een self made man die goede én slechte tijden heeft meegemaakt. Hij kent derhalve de verschillende kanten van het ondernemerschap. Hij beschikt over een uitgebreid netwerk en heeft een brede bestuurlijke ervaring. Het hoofdbestuur van MKB-Nederland typeert Biesheuvel als een ‘teamspeler met visie en trots op het ondernemerschap’.

De nieuwe voorman, getrouwd en vader van drie dochters, trad direct na het behalen van zijn VWO-diploma in dienst bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In die tijd voltooide hij in de avonduren een studie aan de HEAO.Groothandel

Eind jaren ’80 koos hij voor het ondernemerschap en startte zijn eigen technische groothandel. Later nam hij de technische handelsonderneming van zijn vader en die van zijn opa over en bouwde hij de Biesheuvel Groep uit tot een toonaangevende speler in de markt met ca. 180 mensen op de loonlijst. In 2000 verkocht hij zijn bedrijf omdat hij – naar eigen zeggen – “niets meer kon toevoegen”.Opvolgingsvraagstukken in familiebedrijven

Met het geld dat daarmee vrijkwam, richtte hij in 2001 Habest Holding bv op, een bedrijf dat veelal in samenwerking met financiële partijen actief investeert in diverse mkb-ondernemingen. Biesheuvel houdt zich vooral bezig met management buy-outs en opvolgingsvraagstukken in familiebedrijven. “Ik vind het interessant om bij allerlei verschillende bedrijven betrokken te zijn in steeds wisselende rollen: coach, toezichthouder, adviseur en soms manager “.VVD-commissie Economische Zaken en Innovatie

Biesheuvel is algemeen directeur van PGZ International bv, toeleverancier voor de doe-het-zelfmarkt met 350 medewerkers in dienst. De dagelijkse leiding van dit bedrijf draagt hij na 1 juni over. Hij legt dan ook zijn functie neer als voorzitter van de landelijke VVD-commissie Economische Zaken en Innovatie.Adviseur

De aanstaande voorzitter van MKB-Nederland is verder adviseur en commissaris bij diverse Nederlandse (mkb-)bedrijven. Zo is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Womitex (linnenverhuur) in Almere en Fabory (bevestigingsmaterialen) in Tilburg. Biesheuvel zit in het bestuur van de Werkgevers Technische Groothandel en is penningmeester van het Festival Classique in Den Haag.

Tot Biesheuvels aantreden op 1 juni aanstaande neemt Michaël van Straalen het voorzitterschap van MKB-Nederland waar.

Bouwend Nederland wijst leden op einddatum lage btw-percentage

donderdag, februari 24th, 2011


Bouwend Nederland wijst de leden er op dat het lage btw-percentage geldt tot 1 juli 2011. Dat wil zeggen dat de projecten vóór 1 juli afgerond moeten zijn, om het percentage arbeid nog onder de lage btw te kunnen verrekenen. Voor projecten die op of ná 1 juli worden opgeleverd, geldt weer het normale btw-tarief van 19%.

Bouwend Nederland attendeert de leden erop dat ze zeker moeten zijn dat werken die nu worden aangenomen, voor 1 juli moeten zijn opgeleverd, indien de opdrachtgever nog van het lage btw-percentage wil profiteren. Daarna gaat het fiscale voordeel verloren. Dit geldt te meer voor werkzaamheden waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd. 
 
Bouwend Nederland maakt zich hard voor verlenging van deze maatregel tot 1 januari 2012. Begin februari is een brief naar de minister en staatssecretaris van Financiën, alsmede enkele Tweede Kamerleden verzonden met het verzoek tot verlenging van de regeling.