Archive for mei, 2012

Reiskostenvergoeding woon-werk met ingang van 1 januari 2013 belast

vrijdag, mei 25th, 2012


Met ingang van 1 januari 2013 kunnen de reiskostenvergoedingen voor het woon-werkverkeer niet meer onbelast worden verstrekt. Dit geldt voor alle vervoerswijzen zoals auto, openbaar vervoer en fiets. Dit blijkt uit het Lenteakkoord dat vandaag is gepresenteerd.

Werkkostenregeling

De fiscaal gunstige behandeling van de fiets in de werkkostenregeling blijft gehandhaafd. Het percentage van de werkkostenregeling gaat van 1,4% in 2012 naar 1,6% in 2013 en loopt op naar 2,1% vanaf 2014. Hierdoor is er meer ruimte voor werkgevers om maatwerk te bieden bij het vergoeden van kosten.

Zakelijke reizen

De vergoeding voor de zakelijke reizen, eveneens voor alle vervoerswijzen, kan in 2013 nog wel onbelast worden vergoed, de huidige regeling blijft voor die maatregelen gehandhaafd. Met ingang van 1 januari 2014 wordt het budgettaire beslag (600 mln.) van de onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijke reizen toegevoegd aan de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Vanaf deze datum vervalt dan de gerichte vrijstelling voor deze kosten. De vergoeding van de zakelijke reizen dient dan plaats te vinden vanuit de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Overigens zullen de verstrekkingen vanwege de werkgever voor zakelijke reizen, bijvoorbeeld het treinkaartje dat door de werkgever is aangeschaft en wordt verstrekt aan de werknemer ten behoeve van een dienstreis, op nihil worden gewaardeerd waardoor deze onbelast blijven. Deze komen dus niet ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. De afschaffing van de vrijstelling zal bijdragen aan minder filedruk en minder CO2-uitstoot.

Auto van de zaak

Met ingang van 1 januari 2013 worden de woon-werkkilometers die worden gemaakt met de door de werkgever ter beschikking gestelde auto (de auto van de zaak of de leaseauto) aangemerkt als privékilometers en tellen daarom mee voor de vraag of er aanleiding is tot bijtelling. Bestaande gevallen worden geëerbiedigd. Dit overgangsrecht wordt momenteel uitgewerkt.

Heeft u vragen over deze nieuwe regeling, neem dan contact op met VRS Consultancy.

 

Hoofdprijs van “Gouden Kooi” aangemerkt als loon

donderdag, mei 24th, 2012


Loon is de verzamelnaam voor alle voordelen die iemand uit een dienstbetrekking ontvangt. Het loonbegrip is een ruim begrip: daaronder kunnen ook bijzondere ontvangsten vallen, zoals de hoofdprijs in een tv-programma.

Alle deelnemers aan het tv-programma “De Gouden Kooi” sloten met de producent een overeenkomst op grond waarvan zij voor iedere maand dat zij in het huis, waarin de opnamen werden gemaakt, verbleven € 1.000 ontvingen. Daarnaast maakten zij op grond van de overeenkomst door de deelname aan het programma kans op één of meer prijzen. Winnaar van het programma was volgens de overeenkomst degene die na een minimaal verblijf van 24 maanden in het huis als laatste van alle deelnemers zou overblijven. De winnaar ontving van de producent een bedrag van € 1,35 miljoen.

Hof Den Haag heeft de arbeidsverhouding tussen de producent en de deelnemers aangemerkt als een dienstbetrekking. Verder was het hof van oordeel dat de winnaar het recht op de prijs ontleende aan de als arbeidsovereenkomst aangemerkte overeenkomst. In cassatie heeft de Hoge Raad dat oordeel onderschreven. Gevolg was dat de ontvangen prijs onderdeel van het loon was.

Heeft u vragen over het loonbegrip, neem dan contact op met VRS Consultancy.

 

Eerste Kamer behandelt toch de nieuwe flex-bv

maandag, mei 21st, 2012


Het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht zal de Eerste Kamer ondanks de val van het kabinet-Rutte toch gewoon in behandeling nemen. De val van het kabinet maakte behandeling van deze wetsvoorstellen namelijk onzeker. Recent heeft de Eerste Kamer echter besloten om dit wetsvoorstel niet controversieel te verklaren.

Het wetsvoorstel ligt nu nog bij de Eerste Kamer. Verdere behandeling door de Eerste Kamer is pas mogelijk als de Tweede Kamer een aantal vragen heeft beantwoord. Door de val van het kabinet is dit nog niet gebeurd en het is dan ook maar de vraag of invoering per 1 juli 2012 gaat lukken. Invoering per 1 januari 2013 ligt in dit geval meer voor de hand.

Minder regels

De invoering van de flex-bv moet het makkelijker maken om een nieuwe bv op te richten. Zo hoeft u niet meer over een startkapitaal van minimaal € 18.000 te beschikken en ook de vereisten voor het maatschappelijk kapitaal zullen verdwijnen. Daarnaast wijzigen de regels met betrekking tot de aandelen, de kapitaal- en crediteurenbescherming en de benoeming van bestuur en het toezicht op de bv. U bent hierdoor aan minder regels gebonden bij de oprichting van een bv. De statuten van de bv sluiten daarnaast beter aan op uw wensen. Door de val van het kabinet is alleen de invoeringsdatum dus nog erg onzeker.