Archive for december, 2012

In 2013 is het gebruikelijk loon DGA € 43.000

vrijdag, december 14th, 2012


Het gebruikelijk loon voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) stijgt volgend jaar van € 42.000 naar € 43.000. U moet over dit gebruikelijk loon van de dga loonheffingen berekenen en afdragen.

De Belastingdienst maakte onlangs in de Nieuwsbrief Loonheffingen bekend dat het minimumbedrag voor het gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang op € 43.000 komt te liggen. De dga van een bv moet in ieder geval dit gebruikelijk loon genieten. Geniet de dga in werkelijkheid minder salaris dan moet toch over dit gebruikelijk loon loonheffingen worden berekend en afgedragen.

Hoger of lager gebruikelijk loon

Wil een dga een lager loon toepassen voor zijn werkzaamheden, dan moet hij aannemelijk maken dat dit gebruikelijk is bij soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt. Blijkt nu dat juist een hoger loon gebruikelijk is bij soortgelijke dienstbetrekkingen, dan is het gebruikelijk loon het hoogst van de volgende bedragen: 70% van het hogere gebruikelijke loon of het loon van uw meestverdienende werknemer of die van een aan u verbonden vennootschap. Dit loon moet dan wel minstens € 43.000 bedragen.

Belastingdienst zet 1600 mensen extra in voor toezicht en invordering

maandag, december 10th, 2012


Met gerichte investeringen gaat de Belastingdienst extra opbrengsten voor de schatkist genereren. Aanslagen worden sneller opgelegd en de Belastingdienst gaat commerciële deurwaarders inzetten om kleinere belastingschulden te innen. Dat meldt VVD-staatssecretaris Frans Weekers maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Extra controle

In totaal worden 1600 mensen extra ingezet voor het controleren van aangiftes en het binnenhalen van openstaande schulden. De hele operatie kost 157 miljoen euro, maar gaat de schatkist volgens Weekers 663 miljoen euro per jaar opleveren.

Eerder aanslagen opleggen, meer aangiften beoordelen Op de korte termijn richt de Belastingdienst zich op het versnellen en intensiveren van de aanslagregeling. Hiermee kunnen meer aangiften worden behandeld en de afronding van de massale heffingsprocessen flink worden vervroegd. Ook wordt ingezet op het automatisch corrigeren van aangiften op basis van contra informatie. De toegenomen kwaliteit van de heffingssystemen en de gegevens van derden maken dit mogelijk. Onlangs is daartoe een proef gehouden met loongegevens in de aangifte, die afweken van de gegevens van de Belastingdienst.

Horizontaal Toezicht

“Het overgrote deel van de belastingplichtigen is welwillend”, zegt Weekers, en de Belastingdienst wil deze mensen zo veel mogelijk helpen. Bijvoorbeeld met de vooraf ingevulde belastingaangifte en andere vormen van dienstverlening. Maar voor het bewaken van het evenwicht past thans intensivering door het uitvoeren van extra boekenonderzoeken bij bedrijven en kantoortoetsen van aangiften.

Deurwaarders

“De kleine groep belastingplichtigen die echter een loopje probeert te nemen met de fiscus kan rekenen op zwaarder geschut, zoals de inzet van de deurwaarders en de FIOD. Eigen deurwaarders van de dienst gaan ook ’s avonds en in het weekend op pad om beslag te leggen bij mensen met een belastingschuld. Met gerichte investeringen willen we een extra belastingopbrengst binnenhalen”, aldus Weekers.

Download:

Versterken toezicht en invordering Belastingdienst (PDF)

 

 

Een iPad is fiscaal gezien een computer

vrijdag, december 7th, 2012


Verstrekt u aan uw werknemers een iPad, dan moet u als de iPad niet voldoende zakelijk wordt gebruikt loonheffing/premie volksverzekeringen inhouden en afdragen. Rechtbank Haarlem heeft namelijk bepaald dat een iPad een computer is en geen communicatiemiddel en dat wil dus zeggen dat het zakelijk gebruik 90% moet zijn.

In deze zaak kregen de werknemers van een onderneming in december 2010 een iPad. Er waren bij het verstrekken van de iPad geen afspraken gemaakt over het gebruik. De onderneming droeg via eindheffing € 323.687 aan loonheffing af, maar maakte wel direct bezwaar tegen deze aangifte. De iPad was namelijk volgens de onderneming een communicatiemiddel, die belastingvrij was te verstrekken.

Communicatiefunctie iPad speelt geen centrale rol

De inspecteur vond echter dat sprake was van een computer. In dat geval moest de onderneming aannemelijk maken dat het zakelijk gebruik meer dan 90% bedroeg. Dit waren zwaardere eisen dan voor het gebruik van een communicatiemiddel waarvoor een zakelijk gebruik van 10% is vereist. Volgens de rechtbank speelde de communicatiefunctie geen centrale rol bij de iPad. De iPad was wel geschikt voor bepaalde vormen van communicatie, maar had daarnaast ook vele andere computerfuncties zoals tekst- en dataverwerking, het spelen van spelletjes, het maken en bewerken van foto’s en het gebruiken van muziekfuncties. Hierdoor moest de onderneming de iPad aanmerken als computer. Daarnaast gebruikten de werknemers de iPad niet voor meer dan 90% zakelijk. Het was dus terecht dat er eindheffing was toegepast over de verstrekking van de iPad. De inspecteur kreeg dus gelijk.

Rechtbank Haarlem, 30 november 2012, LJN: BY4908

Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met VRS Consultancy.

150 km norm 30%-regeling niet in strijd met EU-recht en mensenrechtenverdragen

maandag, december 3rd, 2012


De sinds 1 januari 2012 geldende 150 km-norm voor ingekomen werknemers (hierna: expats) die opteren voor de 30%-regeling, vormt geen inbreuk op EU-recht en is evenmin in strijd met het gelijkheidsbeginsel onder de mensenrechtenverdragen EVRM en IVBPR. De 150 km-norm houdt dat de 30%-regeling slechts geldt voor expats die gedurende ten minste 16 van de 24 maanden vóór hun uitzending naar Nederland op meer dan 150 km hemelsbreed van de grens van Nederland hebben gewoond. Tot dit oordeel kwam onlangs Rechtbank Breda.

Een expat afkomstig uit Duitsland, stelde dat de 150 km-norm een indirecte discriminatie naar nationaliteit onder het EU-recht is en in strijd is met het gelijkheidsbeginsel onder het EVRM en het IVBPR omdat deze norm voornamelijk inwoners van noordelijk België en westelijk Duitsland treft.

Naar het oordeel van de rechtbank bestaat voor de aanscherping van de 30%-regeling een toereikende objectieve rechtvaardiging, te weten het tegengaan van onbedoeld ruim gebruik. Expats die vlak over de grens wonen, hoeven niet noodzakelijkerwijze te verhuizen; zij zouden ook kunnen reizen tussen woon- en werkplaats. Het indammen van onbedoeld gebruik is naar het oordeel van de rechtbank een legitieme doelstelling van algemeen belang. Bovendien gaat de 150 km-norm als inperkingsmaatregel naar het oordeel van de rechtbank niet verder dan voor het bereiken van de doelstelling noodzakelijk is.

Opmerking

De 30%-regeling is een belastingfaciliteit voor werknemers die zijn aangeworven uit het buitenland en die beschikken over schaarse, specifieke deskundigheid (ingekomen werknemers) en op werknemers die naar het buitenland zijn uitgezonden (uitgezonden werknemers). Met het oog op de extra kosten (o.a. huisvesting) kan aan die werknemers een belastingvrije vergoeding van maximaal 30% van het loon worden uitbetaald.

Bron: Rechtbank Breda, 8-11-2012, nr. 12/2829 (gepubliceerd 23-11-2012).

Bedrijven betalen steeds minder winstbelasting

maandag, december 3rd, 2012


Bedrijven betalen al tien jaar steeds minder belasting over hun winsten. Maar de belasting op het salaris van werknemers is juist opgelopen. Dat meldt de Volkskrant zaterdag, na een eigen onderzoek. De krant deed onderzoek naar de daadwerkelijk betaalde belasting van bedrijven en werknemers.

De uitkomsten passen in een mondiale trend van dalende winstbelastingen voor het bedrijfsleven. Begin jaren ’80 hief de fiscus nog 48 procent. Deze eeuw is het tarief verlaagd van 35 naar 25 procent, schrijft de krant.

De belastingen voor werknemers gingen juist omhoog. De 12,7 miljoen Nederlanders met een inkomen betaalden vorig jaar per persoon gemiddeld 3755 euro loon- en inkomstenbelasting. Dat is 44 procent meer dan in 2000. Nederlanders droegen bovendien meer af aan waterschappen, het riool, de auto en betaalden meer aan btw of accijnzen voor tabak en benzine.