In 2013 komt het uniform loonbegrip

Het verschil tussen het loon voor de loonheffingen, het loon voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet en het loon voor de heffing van premies voor de werknemersverzekeringen zal per 1 januari 2013 verdwijnen. De uniformering van het loonbegrip is definitief. De loonadministratie zal voor u hierdoor een stuk eenvoudiger worden.

Het verschil tussen het loon voor de loonheffingen, het loon voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet en het loon voor de heffing van premies voor de werknemersverzekeringen zal per 1 januari 2013 verdwijnen. Het uniform loonbegrip is definitief. De loonadministratie zal voor u hierdoor een stuk eenvoudiger worden.

Onlangs is in het Staatsblad een besluit gepubliceerd dat de invoering per 1 januari 2013 bevestigt.

Eén loonbegrip

Dit betekent dat er per 2013 één loonbegrip komt voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet ZVW en de premies werknemersverzekeringen. Nu is bijvoorbeeld de bijtelling voor de auto van de zaak nog wel loon voor de eerste twee categorieën, maar niet voor de werknemersverzekeringen. Zo zijn er nog allerlei voorbeelden van afwijkende definities en berekeningen die de loonadministratie nogal complex maken.

Minder administratieve lasten

De Wet uniformering loonbegrip regelt dat de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak ook als loon voor de werknemersverzekeringen wordt aangemerkt. Ook voor een aantal andere veelvoorkomende verschillen is in de wet een oplossing gevonden. De bedoeling is dat door het gelijktrekken van de verschillende loonbegrippen uw administratieve lasten afnemen. De regering heeft becijferd dat dit in de toekomst voor alle werkgevers samen een besparing van maar liefst € 380 miljoen oplevert. Bovendien wordt het voor werknemers een stuk eenvoudiger om te begrijpen wat er op hun loonstrookje staat.

 

Tweede Kamer steunt wetsvoorstel uniform loonbegrip

Minder administratieve lasten en een begrijpelijker loonstrookje. Dat wil staatssecretaris Weekers van Financiën bereiken door een uniform loonbegrip in te voeren. De Tweede Kamer steunt in overgrote meerderheid zijn voorstel. De Kamer stemt op 12 april over het wetsvoorstel en over de moties die bij dit debat zijn ingediend.

Minder administratieve lasten en een begrijpelijker loonstrookje. Dat wil staatssecretaris Weekers van Financiën bereiken door een uniform loonbegrip in te voeren. De Tweede Kamer steunt in overgrote meerderheid zijn voorstel. De Kamer stemt op 12 april over het wetsvoorstel en over de moties die bij dit debat zijn ingediend.

Weekers wil met een uniform loonbegrip ervoor zorgen dat er nog maar één grondslag is voor toepassing van alle loonheffingen. Dat scheelt het bedrijfsleven veel geld.

Een ‘praktisch voorstel’, oordeelt VVD-woordvoerster Neppérus. Van Vliet (PVV) complimenteert de staatssecretaris met dit ‘goede voorstel’. ‘Pure winst’, zegt Groot (PvdA). Omtzigt (CDA): ‘Goed dat er nu eindelijk lastige knopen zijn doorgehakt.’.

Koopkrachteffecten

Lastenverlichting voor het bedrijfsleven? Dat klinkt mooi, maar volgens Bashir (SP) en Braakhuis (GroenLinks) gaan sociale minima met kinderen er als gevolg van het voorstel op achteruit. Staatssecretaris Weekers belooft dat hij de koopkrachteffecten van zijn voorstel nog zal bezien voordat het van kracht wordt. Dat werkgevers als gevolg van het voorstel minder gemakkelijk mensen uit kwetsbare groepen in dienst nemen, zoals Braakhuis betoogt, ontkent de staatssecretaris. Hij verwijst hiervoor naar een CPB-onderzoek op dit punt.

Inwerkingtreding

Om samenloop met invoering van het nieuwe toeslagensysteem bij de Belastingdienst te voorkomen, gaat het voorstel van staatssecretaris Weekers pas op 1 januari 2013 in. Een verstandige keuze, vinden Neppérus, Omtzigt en Groot. Van Vliet vraagt of de staatssecretaris kan toezeggen dat het uniforme loonbegrip dan echt wordt ingevoerd. De staatssecretaris belooft dat hij daarvoor zijn uiterste best zal doen.

Bron:

Tweede Kamer.nl

 
 

Uitstel Wet uniformering loonbegrip

De invoering van het wetsvoorstel Uniformering loonbegrip moet worden verschoven van 1 januari 2012 naar 1 januari 2013, dat stelt Staatssecretaris Weekers van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

De invoering van het wetsvoorstel Uniformering loonbegrip moet worden verschoven van 1 januari 2012 naar 1 januari 2013, dat stelt Staatssecretaris Weekers van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

 Uitstel wegens hoge druk Belastingdienst “Directe aanleiding voor mijn verzoek om uitstel van de plenaire behandeling was de mededeling van de directeur generaal Belastingdienst dat hij goede mogelijkheden ziet dit jaar live te gaan met het Nieuwe Toeslagen Systeem (NTS)”, aldus Weekers. Dat brengt naast vereenvoudigingen ook veel veranderingen met zich mee. Als gelijktijdig de Wet Uniformering loonbegrip wordt ingevoerd, betekent dat een nog hogere druk op de Belastingdienst, met de vrees voor meer ongemak voor toeslaggerechtigden.

 Nieuwe Toeslagen Systeem

 Na de introductie van NTS kunnen alle toeslagen met één systeem worden verwerkt. Inkomensmutaties en mutaties in huishoudsamenstelling kunnen in NTS daarom in één keer voor alle toeslagen tegelijk worden doorgevoerd. Verder is een groot voordeel van NTS dat toeslaggerechtigden de mogelijkheid krijgen door middel van een webportaal mutaties in hun persoonlijke gegevens door te geven.

 Administratievelastenverlichting

In het Regeerakkoord is afgesproken het wetsvoorstel Wet uniformering loonbegrip deze kabinetsperiode in werking te laten treden. Daarmee is een potentieel forse administratievelastenverlichting voor het bedrijfsleven te behalen en voor burgers het loonstrookje begrijpelijk te maken.