In 2013 komt het uniform loonbegrip

Het verschil tussen het loon voor de loonheffingen, het loon voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet en het loon voor de heffing van premies voor de werknemersverzekeringen zal per 1 januari 2013 verdwijnen. De uniformering van het loonbegrip is definitief. De loonadministratie zal voor u hierdoor een stuk eenvoudiger worden.

Het verschil tussen het loon voor de loonheffingen, het loon voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet en het loon voor de heffing van premies voor de werknemersverzekeringen zal per 1 januari 2013 verdwijnen. Het uniform loonbegrip is definitief. De loonadministratie zal voor u hierdoor een stuk eenvoudiger worden.

Onlangs is in het Staatsblad een besluit gepubliceerd dat de invoering per 1 januari 2013 bevestigt.

Eén loonbegrip

Dit betekent dat er per 2013 één loonbegrip komt voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet ZVW en de premies werknemersverzekeringen. Nu is bijvoorbeeld de bijtelling voor de auto van de zaak nog wel loon voor de eerste twee categorieën, maar niet voor de werknemersverzekeringen. Zo zijn er nog allerlei voorbeelden van afwijkende definities en berekeningen die de loonadministratie nogal complex maken.

Minder administratieve lasten

De Wet uniformering loonbegrip regelt dat de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak ook als loon voor de werknemersverzekeringen wordt aangemerkt. Ook voor een aantal andere veelvoorkomende verschillen is in de wet een oplossing gevonden. De bedoeling is dat door het gelijktrekken van de verschillende loonbegrippen uw administratieve lasten afnemen. De regering heeft becijferd dat dit in de toekomst voor alle werkgevers samen een besparing van maar liefst € 380 miljoen oplevert. Bovendien wordt het voor werknemers een stuk eenvoudiger om te begrijpen wat er op hun loonstrookje staat.

 

Freelance Administrateur, nog voor maximaal 2 dagen per week beschikbaar

Indien u op zoek bent naar een professionele en flexibele oplossing voor de administratie van uw bedrijf, bent u bij VRS Consultancy aan het juiste adres.

Indien u op zoek bent naar een professionele en flexibele oplossing voor de administratie van uw bedrijf, bent u bij VRS Consultancy aan het juiste adres. Wij kunnen u als freelance administrateur ondersteunen in o.a. de volgende situaties:

· U besteedt onnodig veel uit aan uw (dure) accountant;

· U heeft behoefte aan een administrateur, maar vindt de overstap naar een administrateur in loondienst een te grote stap of een te groot risico en vult deze vacature daarom liever (eerst) op flexibele wijze in;

· U heeft tijdelijke of meer permanente capaciteitsproblemen en heeft behoefte aan ondersteuning, bijvoorbeeld wegens ziekte, verlof of overbrugging;

· U heeft een wens om eenmalig een opdracht op projectbasis uit te laten voeren door een interim administrateur met veel kennis in huis;

· U doet de administratie van uw bedrijf zelf, maar besteedt hier onnodig veel tijd aan;

· U zou verlost willen zijn van de administratieve achterstanden;

· U heeft behoefte aan een efficiëntere inrichting van uw administratie;

· U heeft twijfels over de meest gunstige toepassing van de fiscale regelgeving, waardoor u wellicht teveel belasting betaalt;

· U zou graag meer informatie aan uw administratie willen ontlenen en meer controle over de cijfers willen hebben.

 

Er zijn derhalve talloze argumenten aan te voeren waarom een onderneming gedurende een langere dan wel kortere termijn gebruik wenst te maken van een freelance deskundige welke door zijn ervaring en opleiding snel ingewerkt is in de materie.

 

VRS Consultancy heeft jarenlange ervaring en heeft gewerkt met een groot aantal administratiepakketten, waaronder Snelstart, Twinfield, Exact, Minox, Unit 4 Multivers, Accountview, Infine (rapportage) en Logisal (salarissen). Wij kunnen de administratie bij u op locatie verzorgen, maar kunnen deze eventueel ook (deels) vanuit ons eigen kantoor verwerken.

 

Omdat wij zonder tussenkomst van een bemiddelingsbureau werken en lage overheadkosten hebben, kunnen wij werkzaamheden op HBO-niveau aanbieden tegen zeer concurrerende voorwaarden.

Wijzigingen 30%-regeling definitief

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 is aangepast aan de in het Belastingplan 2012 aangekondigde wijzigingen in de 30%-regeling. Deze wijzigingen zijn met ingang van 1 januari 2012 in werking getreden. Voor de volledigheid zetten wij de belangrijkste wijzigingen nog even op een rijtje.

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 is aangepast aan de in het Belastingplan 2012 aangekondigde wijzigingen in de 30%-regeling. Deze wijzigingen zijn met ingang van 1 januari 2012 in werking getreden. Voor de volledigheid zetten wij de belangrijkste wijzigingen nog even op een rijtje.

Specifieke deskundigheid

Eén van de voorwaarden van de 30%-regeling is dat de werknemer over een specifieke deskundigheid moet beschikken die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Werknemers met een salaris van ten minste € 35.000 € 50.000 inclusief de vergoeding o.b.v. de 30%-regeling bezitten deze specifieke deskundigheid.

Maximale looptijd

De maximale looptijd van de 30%-regeling wordt verkort van tien naar acht jaar.

Kortingsperiode

Werknemers die in de afgelopen 25 jaar voorafgaande aan de tewerkstelling in Nederland hebben gewerkt of verbleven in Nederland, worden gekort op de maximale looptijd van acht jaar.

Jonge promovendi

Voor masters tot 30 jaar die vanuit het buitenland worden geworven geldt een verlaagde salarisnorm van € 26.605 € 38.008 inclusief 30%-vergoeding.

Wetenschappelijk onderzoek en artsen in opleiding

Voor werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen aan universiteiten of bij door de overheid gesubsidieerde onderzoeksinstellingen en voor artsen in opleiding geldt de salarisnorm niet.

Grensarbeiders

Werknemers uit het buitenlandse grensgebied met Nederland komen niet langer in aanmerking voor de 30%-regeling. Tot het buitenlandse grensgebied wordt gerekend het gebied tot een straal van 150 kilometer van de Nederlandse grenzen. Uitsluitend werknemers die in meer dan twee derde van de periode van 24 maanden voorafgaand aan de aanvang van de tewerkstelling op meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens wonen, komen in aanmerking voor de 30%-regeling. Dit laatste vereiste geldt overigens niet voor werknemers die in Nederland of binnen het gebied tot 150 kilometer van de Nederlandse grens hebben verbleven om te promoveren, mits zij uiterlijk binnen een jaar na de promotie tewerk worden gesteld. Zij kwalificeren in dat geval als ingekomen werknemer voor de 30%-regeling

Wisseling van werkgever

Wanneer de werknemer tijdens de looptijd van de 30%-regeling wisselt van werkgever, kan de 30%-regeling bij de nieuwe werkgever worden voortgezet. De totstandkoming van de arbeidsovereenkomst met de nieuwe inhoudingsplichtige wordt het nieuwe meetpunt. Dit betekent dat de werknemer die binnen drie maanden na het einde van de tewerkstelling een nieuw contract tekent maar pas na vier maanden begint met zijn nieuwe tewerkstelling, toch in aanmerking komt voor de voortzetting van de 30%-regeling.

Voor eventuele vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met VRS Consultancy.

Lening ook zonder strenge voorwaarden zakelijk

Leent u geld aan uw bv, dan kan de lening zelfs onder soepele voorwaarden zakelijk zijn. De Hoge Raad gaf onlangs aan dat zonder formele zekerheden een lening niet automatisch onzakelijk is. Maar u moet wel kunnen aantonen dat de lening niet een zogenoemde schijnlening, deelnemerschapslening of een bodemloze-putlening is.

Leent u geld aan uw bv, dan kan de lening zelfs onder soepele voorwaarden zakelijk zijn. De Hoge Raad gaf onlangs aan dat zonder formele zekerheden een lening niet automatisch onzakelijk is. Maar u moet wel kunnen aantonen dat de lening niet een zogenoemde schijnlening, deelnemerschapslening of een bodemloze-putlening is.

U kunt als directeur-grootaandeelhouder dga vanwege de terbeschikkingstellingregeling niet zomaar uw privévermogen gebruiken voor zakelijke doeleinden. Dit zou namelijk grote belastingbesparingen kunnen opleveren. Als u geldt leent aan uw bv, moet u hier voorwaarden aan verbinden, zoals het in rekening brengen van rente en het afspreken van een aflossingsschema. Het is dan mogelijk om de lening af te waarderen als deze uiteindelijk niet geheel zou worden afgelost. Uit een eerdere rechtszaak bleek dat als het aannemelijk is dat een bv de lening niet terug kan betalen, soepele voorwaarden onvoldoende zijn om te spreken van een zakelijke lening. Onlangs sprak de Hoge Raad zich uit over een rechtszaak waarin de inspecteur van mening was dat er sprake was van een onzakelijke lening. De dga had namelijk zeer soepele voorwaarden gesteld. Zo was de afgesproken rente erg laag en er was geen sprake van formele zekerheden of een aflossingsschema.

Bij fiscale winstberekening wel zakelijke rente toepassen

Het Hof Den Bosch oordeelde anders. De dga kon namelijk aantonen dat er genoeg zekerheid was dat de bv de lening zou kunnen aflossen en dat de bv zich na een reorganisatie zou herstellen. De afwaardering van de lening was daardoor wel een aftrekbaar verlies. De staatssecretaris wilde daarom dat de Hoge Raad zich erover zou buigen. De Hoge Raad was het met het hof eens, maar benadrukte wel dat als de overeengekomen rente niet zakelijk is, er voor de fiscale winstberekening wel van een zakelijk percentage moet worden uitgegaan. U kunt dus zelfs met soepele voorwaarden onder omstandigheden een zakelijke lening verstrekken aan uw bv.

Heeft u vragen over bovenstaande, neem dan contact op met VRS Consultancy.

 

 

Fiscus overspoeld door bezwaren BTW-correctie

Maakt u bezwaar tegen de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak over 2011, dan zult u even moeten wachten op een reactie van de Belastingdienst. U bent namelijk niet de enige die bezwaar maakt: momenteel wordt de fiscus overspoeld met bezwaarschriften. Ruim 100.000 bv’s en zelfstandig ondernemers hebben inmiddels een bezwaarschrift tegen de BTW-correctie ingediend en waarschijnlijk komen daar nog een half miljoen bezwaren bij.

Maakt u bezwaar tegen de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak over 2011, dan zult u even moeten wachten op een reactie van de Belastingdienst. U bent namelijk niet de enige die bezwaar maakt: momenteel wordt de fiscus overspoeld met bezwaarschriften. Ruim 100.000 bv’s en zelfstandig ondernemers hebben inmiddels een bezwaarschrift tegen de BTW-correctie ingediend en waarschijnlijk komen daar nog een half miljoen bezwaren bij.

Vorig jaar zomer oordeelde de rechter dat de manier waarop de BTW-correctie wordt berekend in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De Belastingdienst maakte voor de correctie en bijtelling een onderscheid tussen milieuvriendelijke auto’s en andere auto’s. Voor niet-zuinige auto’s was dit 12% van de 25% van de catalogusprijs. Voor bepaalde milieuvriendelijke auto’s gold een correctie van 12% van 14% van de catalogusprijs. Maar dit onderscheid was strijdig met de huidige Europese en Nederlandse wetgeving volgens de rechter. Daarom geldt er sinds 1 juli 2011 een vast forfait van 2,7% van de catalogusprijs.

Dien uw bezwaar tijdig in

Met het oog op  uw BTW-aangifte over 2011 heeft u dus te maken met twee regelingen: die van vóór 1 juli 2011 en die van na 1 juli 2011. Beschikt uw bv over auto’s van de zaak die ook privé gebruikt worden, dan moet u bezwaar indienen tegen uw BTW-aangifte. Doe dit binnen zes weken na 31 januari 2012, zodat u op tijd bent en nog kunt profiteren van het te halen belastingvoordeel.

VRS Consultancy kan u hierbij behulpzaam zijn.