Het belang van een correcte loonadministratie

Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over een situatie waarin de loonadministratie van een werkgever niet voldeed aan de wettelijke voorwaarden.

 

Volledig bericht

Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over een situatie waarin de loonadministratie van een werkgever niet voldeed aan de wettelijke voorwaarden. Voor een aantal werknemers had de werkgever verzuimd de identiteit vast te stellen aan de hand van een voorgeschreven document. Volgens het hof heeft de belastingdienst dan ook terecht een naheffingsaanslag opgelegd tegen het anoniementarief van 52% en de bewijslast omgekeerd. De discussie zag met name op de vraag of alsnog kon worden aangetoond dat de vereiste documenten wel in de administratie aanwezig waren. Hierin slaagde de werkgever niet. De conclusie van het hof is niet opmerkelijk, maar bevestigt weer eens dat het niet op orde hebben van de loonadministratie een aanzienlijk risico met zich brengt.

Werkgevers dienen in de loonadministratie van elke werknemer in ieder geval een kopie van het identiteitsbewijs en een volledig ingevulde en ondertekende gegevensopgaaf loonheffingen (de vroegere loonbelastingverklaring) op te nemen. Ten aanzien van het identiteitsbewijs is daarbij van belang dat goed wordt gecontroleerd of het document echt is, of dit geldig is op het moment van indiensttreding en is voorzien van de handtekening van de werknemer. Voor de controle op de echtheid van het identiteitsbewijs is het van groot belang dat de werkgever zelf de kopie maakt en niet volstaat met het opvragen van een kopie bij de werknemer.
 
Naast de genoemde documenten die verplicht in de loonadministratie moeten worden opgenomen, zijn verder documenten vereist voor een aantal specifieke situaties. Voor werknemers die in een auto van de zaak rijden en de ‘verklaring geen privégebruik’ bij de belastingdienst hebben aangevraagd, dient de werkgever een kopie van deze verklaring in de administratie op te nemen. Hetzelfde geldt voor de verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor personen die werkzaamheden als zelfstandige verrichten. Alleen indien u als opdrachtgever een kopie van een geldige VAR-winst uit onderneming of VAR-inkomsten voor rekening en risico van een vennootschap van de zelfstandige kunt overleggen, tezamen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bent u als opdrachtgever gevrijwaard van het inhouden en afdragen van loonheffingen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.
 
Bron: Hof Den Haag, 20-2-2009, nr. 08/00010

Voorlopige aanslag aanpassen met wijzigingsverzoek

Als u voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en ZVW 2009 wilt aanpassen, kunt u dit doen met een wijzigingsverzoek. U hoeft niet langer direct bezwaar te maken.

Als u voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en ZVW 2009 wilt aanpassen, kunt u dit doen met een wijzigingsverzoek. U hoeft niet langer direct bezwaar te maken.

 

U kunt een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet 2009 en latere jaren wijzigen met behulp van:

• uw eigen software en het BAPI-kanaal
• een speciale versie van het VA-programma 2009, de zogenoemde pinvariant, die vanaf 11 april 2009 beschikbaar is
• het VA-programma 2009
• het formulier ‘Verzoek of wijziging VA 2009’

Het voordeel van het gebruik van een van deze mogelijkheden is dat deze procedure snel gaat en dat de kans op fouten klein is.


Verzoek volledig invullen
Het is belangrijk dat u uw verzoek volledig invult. Dan kan de Belastingdienst de aanslag voor het juiste bedrag opleggen. De Belastingdienst drukt de ingevulde gegevens ook af op de aangepaste aanslag, zodat u gemakkelijk kunt nagaan of de aanslag juist is.


Uitstel van betaling bij voorlopige aanslagen met een te betalen bedrag?

U krijgt niet automatisch uitstel van betaling als de voorlopige aanslag verandert. U blijft verplicht om het bedrag van de oorspronkelijke voorlopige aanslag te betalen.

U kunt op de gebruikelijke manier om uitstel van betaling vragen of toch maar vast betalen. Alle betaalde bedragen worden verrekend met de gewijzigde aanslag. Een eventueel restantbedrag van de nieuwe aanslag kunt u voldoen in de resterende maandtermijnen.

Als de Belastingdienst uitstel van betaling verleent, wordt de automatische incasso stopgezet.


Bezwaar maken

Het blijft mogelijk om schriftelijk bezwaar te maken tegen een voorlopige aanslag vanaf 2009. Bijvoorbeeld als de Belastingdienst is afgeweken van een wijzigingsverzoek. Maar ook als het niet mogelijk is om met een van de bovengenoemde mogelijkheden een wijzigingsverzoek te doen.

Voor de afhandeling van uw bezwaar is het belangrijk dat daaruit duidelijk blijkt welk onderdeel van de aanslag gewijzigd moet worden: bijvoorbeeld de hypotheekrente of een specifieke heffingskorting.
Proceskostenvergoedingen aanvragen
Het beleid voor (het aanvragen van) proceskostenvergoedingen is niet veranderd. Deze verzoeken kunt u op de gebruikelijke manier indienen.
Bron: De Belastingdienst