Uitstel van betaling voor uw BTW, loonbelasting en vennootschapsbelasting

U kunt straks 4 maanden uitstel van betaling krijgen voor de BTW, loonbelasting en vennootschapsbelasting.

U kunt straks uitstel van betaling krijgen voor de BTW, loonbelasting en vennootschapsbelasting. Over de uitstelperiode van (maximaal) vier maanden moet u echter dan wel wettelijke rente betalen. Staatssecretaris Weekers van Financiën zal dit plan tijdens Prinsjesdag bekend maken.

De financiële crisis zorgt ervoor dat veel mkb-bedrijven moeite hebben met het betalen van de belastingen. Veel bedrijven kunnen maar moeilijk aan voldoende financiële middelen komen om alle rekeningen en belastingen te betalen. Staatssecretaris Weekers wil deze bedrijven tegemoet komen. In het Belastingplan 2013 wordt dan ook een voorstel voor uitstel van betaling van BTW, loonbelasting en vennootschapsbelasting opgenomen.

Wettelijke rente over uitstel

U kunt uitstel van betaling krijgen voor een bedrag aan belasting tussen de € 10.000 en € 15.000. Dit moet de kleine bedrijven een beetje helpen om uit de crisis te komen. De Belastingdienst geeft u echter niet renteloos uitstel van betaling. Over de periode van maximaal vier maanden moet u namelijk wel de wettelijke rente over het uitstelbedrag betalen. Het plan zal de overheid zo’n € 56 miljoen kosten.

Lees alles over: Prinsjesdag 2012

Geen winstbelasting voor startende ondernemers

Startende ondernemers met minimaal vijf werknemers moeten de eerste vijf jaar na oprichting een vrijstelling krijgen voor vennootschapsbelasting. Dat stelt John Fentener van Vlissingen donderdag op de voorpagina van het FD voor als maatregel om banengroei te stimuleren.

Startende ondernemers met minimaal vijf werknemers moeten de eerste vijf jaar na oprichting een vrijstelling krijgen voor winstbelasting (vennootschapsbelasting). Dat stelt John Fentener van Vlissingen donderdag op de voorpagina van het FD voor als maatregel om banengroei te stimuleren.

Werkgelegenheid

Fentener van Vlissingen van reisbedrijf BCD (onder andere Vliegwinkel en Travix) verwacht dat zo’n vrijstelling werkgelegenheid stimuleert in bijvoorbeeld internetbedrijven. Bij Travix is het aantal banen opgelopen tot 600 stuks, zes jaar na de start.

Verhoging bestaande vennootschapsbelasting

De vrijstelling zou boven op bestaande faciliteiten komen zoals de kleinschaligheidsinversteringsaftrek. Van Vlissingen zou de ‘tax holiday’ willen laten financieren door een verhoging van de bestaande vennootschapsbelasting met 1 procent.

 

Bron: FD

Aangaan van een fiscale eenheid VPB

Het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met meerdere vennootschappen kan voordelig zijn. Voordeel van een fiscale eenheid is dat winsten van de ene vennootschap meteen verrekend kunnen worden met verliezen van de andere vennootschap. Tevens behoeft maar één aangifte vennootschapsbelasting te worden ingediend. Om vennootschappen per 1 januari 2012 te voegen in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting dient het verzoek hiertoe vóór 1 april bij de Belastingdienst te zijn ingediend. Raadpleeg VRS Consultancy of in uw situatie het aangaan van een fiscale eenheid een voordeel oplevert.

Het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met meerdere vennootschappen kan voordelig zijn. Voordeel van een fiscale eenheid is dat winsten van de ene vennootschap meteen verrekend kunnen worden met verliezen van de andere vennootschap. Tevens behoeft maar één aangifte vennootschapsbelasting te worden ingediend. Om vennootschappen per 1 januari 2012 te voegen in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting dient het verzoek hiertoe vóór 1 april bij de Belastingdienst te zijn ingediend. Raadpleeg VRS Consultancy of in uw situatie het aangaan van een fiscale eenheid een voordeel oplevert.

 

Hoge Raad geeft uitleg begrip ‘verbonden lichaam’ bij regeling aftrekbeperking rente betaald aan verbonden lichaam

De Wet op de vennootschapsbelasting kent in bepaalde situaties een aftrekbeperking voor rente -kosten en valutaresultaten daaronder begrepen- van bepaalde ‘besmette’ schulden. Het gaat dan om formele en materiële schulden aan zogeheten ‘verbonden lichamen’ en ‘verbonden natuurlijke personen’. De Hoge Raad heeft onlangs nadere invulling gegeven aan het wettelijke begrip ‘verbonden lichaam’ en het daarbij horende criterium ‘ten minste een derde gedeelte belang’.

Samenvatting

De Wet op de vennootschapsbelasting kent in bepaalde situaties een aftrekbeperking voor rente -kosten en valutaresultaten daaronder begrepen- van bepaalde ‘besmette’ schulden. Het gaat dan om formele en materiële schulden aan zogeheten ‘verbonden lichamen’ en ‘verbonden natuurlijke personen’. De Hoge Raad heeft onlangs nadere invulling gegeven aan het wettelijke begrip ‘verbonden lichaam’ en het daarbij horende criterium ‘ten minste een derde gedeelte belang’. Volgens de Hoge Raad is een financieel belang in een vennootschap van ten minste een derde voldoende voor verbondenheid. Daarbij is niet vereist dat ook ten minste een derde van de stemrechten wordt gehouden. De procedure voor de Hoge Raad had overigens betrekking op een specifieke renteaftrekbeperking bij overnameholdings die gold in de jaren 2003 tot en met 2006. Als de overnameholding van een verbonden lichaam een geldlening kreeg om daarmee een vennootschap te verwerven die daarna in de fiscale eenheid met de overnameholding werd opgenomen, kon de overnameholding de rente van die geldlening slechts in beperkte mate in aftrek brengen. Per 1 januari 2007 is de renteaftrekbeperking voor overnameholdings weliswaar vervallen, maar is gelijktijdig een andere wetsbepaling met renteaftrekbeperkingen bij verbonden lichamen uitgebreid.

Volledig artikel

De Wet op de vennootschapsbelasting kent in bepaalde situaties een aftrekbeperking voor rente -kosten en valutaresultaten daaronder begrepen- van bepaalde ‘besmette’ schulden. Het gaat dan om formele en materiële schulden aan zogeheten ‘verbonden lichamen’ en ‘verbonden natuurlijke personen’. Deze regeling voor de aftrekbeperking is met name bedoeld als maatregel tegen winstdrainage (uitholling van de belastinggrondslag) binnen een groep. De situaties waarop de aftrekbeperking ziet, betreffen schulden die onder meer verband houden met een dividenduitkering, een teruggave van kapitaal of een kapitaalstorting. Of de aftrekbeperking in een specifiek geval wel of niet van toepassing is, hangt sterk af van de omstandigheden. 
 
De Hoge Raad heeft onlangs nadere invulling gegeven aan het wettelijke begrip ‘verbonden lichaam’ en het daarbij horende criterium ‘ten minste een derde gedeelte belang’. De procedure voor de Hoge Raad had overigens betrekking op een specifieke renteaftrekbeperking bij overnameholdings die gold in de jaren 2003 tot en met 2006. Als de overnameholding van een verbonden lichaam een geldlening kreeg om daarmee een vennootschap te verwerven die daarna in de fiscale eenheid met de overnameholding werd opgenomen, kon de overnameholding de rente van die geldlening slechts in beperkte mate in aftrek brengen. De zaak was -vereenvoudigd weergegeven- als volgt.
 
Een bv verwierf eind 2003 van een nv alle aandelen in een andere vennootschap die in de fiscale eenheid met de bv werd opgenomen. De bv bleef de koopsom aan de nv schuldig. De aandelen van de nv werden in 2004 gehouden door A (25% van het gestorte kapitaal) en zijn meerderjarige kinderen F (17%), G (17%) en H (41%). Vanwege een bepaling in de statuten week het stemrecht hiervan af, waardoor A, F, G en H ieder 25% van de stemrechten in vennootschap D bezaten. De certificaten van aandelen in de bv waren in handen van de persoonlijke houdstermaatschappijen van de kinderen. Zij hielden elk één derde van de certificaten. De aandelen in de bv waren in handen van een stichting administratiekantoor waarvan A en zijn echtgenote het bestuur vormden. De bv nam in haar aangifte vennootschapsbelasting over 2004 een rentelast in aanmerking van de lening van de nv. De inspecteur weigerde dit onder toepassing van de (toenmalige) aftrekbeperking overnameholdings omdat de bv en nv door het (middellijke) aandelenbezit van H toch verbonden lichamen zouden zijn.

Rechtbank Arnhem was van oordeel dat aan het verbondenheidscriterium werd voldaan. H bezat een 41% aandelenbelang in de nv en een middellijk 33,33% belang in de certificaten van aandelen in de bv. Daardoor was sprake van een financieel belang van ten minste een derde gedeelte in beide vennootschappen. De rechtbank gaf daarbij aan dat hieraan niet afdeed dat H in beide vennootschappen een stemrecht had van minder dan een derde gedeelte. De bv ging daarop in sprongcassatie bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad bekeek de wetsgeschiedenis met betrekking tot de introductie van het begrip ‘ten minste een derde gedeelte belang’. Hieruit maakte de Hoge Raad op dat de wetgever heeft beoogd de reikwijdte van het begrip verbonden lichamen te verruimen door daarvoor niet langer alleen het aandeel in het gestorte kapitaal (financieel belang) beslissend te laten zijn, maar ook betekenis toe te kennen aan het aandeel in het geplaatste kapitaal (het zeggenschapsbelang). Echter de Hoge Raad was van oordeel dat uit deze wetsgeschiedenis niet kan worden afgeleid dat een derde gedeelte van het geplaatste kapitaal (een financieel belang) niet tot verbondenheid zou leiden als niet ook een derde deel van de stemrechten zou worden gehouden. Een financieel belang in een vennootschap van ten minste een derde is voldoende voor verbondenheid. Nu H (middellijk) een derde deel van de aandelen in zowel de bv als de nv bezat, is sprake van een verbonden lichaam. Daardoor was de door de inspecteur ingeroepen renteaftrekbeperking van toepassing.

Opmerking


Per 1 januari 2007 is de renteaftrekbeperking voor overnameholdings weliswaar vervallen, maar is gelijktijdig een andere wetsbepaling met renteaftrekbeperkingen bij verbonden lichamen uitgebreid.

Bron: Hoge Raad, 8-4-2011, nr. 10/00651.

Aanpassing vennootschapsbelasting pas na de zomer

Een nieuwe wet die een einde moet maken aan het misbruik van de renteaftrek, wordt door staatssecretaris Jan Kees de Jager uitgesteld tot na de zomer.

Een nieuwe wet die een einde moet maken aan het misbruik van de renteaftrek, wordt door staatssecretaris Jan Kees de Jager uitgesteld tot na de zomer.

 

Bedrijven kunnen hun winstbelasting flink drukken door de rente die ze over hun schulden betalen van de winst af te trekken. De Jager heeft nu echter besloten nog een extra consultatie te houden bij belastingadviseurs, wetenschappers en bedrijven. Het gaat volgens hem om ingewikkelde fiscale materie, die direct gevolgen heeft voor de buitenlandse investeringen in Nederland. De Jager verwacht dat hij na de aanpassing 2 miljard euro per jaar meer winstbelasting binnen zal krijgen. Geld dat uiteindelijk weer terugvloeit naar het bedrijfsleven. Al is het nog wel de vraag hoe dit moet gebeuren.

 

Belastingparadijs

Gedacht wordt aan de verlaging van de tarieven van de vennootschapsbelasting. Al geeft dit weer problemen bij het zakendoen met onder meer Japan, omdat Japan liever geen zaken doet met landen die de tarieven onder de 25 procent heeft liggen. In de ogen van Japan is dan sprake van een belastingparadijs.

 

Onderzoek

Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat bedrijven als NXP, Hema en Ziggo door hun nieuwe eigenaren, allemaal opkoopfondsen, in de schulden komen. Door de rente over deze schulden van hun winst af te trekken, maken de bedrijven op papier verlies, waardoor ze geen of nauwelijks belasting hoeven af te dragen. Hierdoor loopt de schatkist honderden miljoenen euro’s mis. 

 

Bron: de Volkskrant