Voorlopige aanslag aanpassen met wijzigingsverzoek

Als u voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en ZVW 2009 wilt aanpassen, kunt u dit doen met een wijzigingsverzoek. U hoeft niet langer direct bezwaar te maken.

Als u voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en ZVW 2009 wilt aanpassen, kunt u dit doen met een wijzigingsverzoek. U hoeft niet langer direct bezwaar te maken.

 

U kunt een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet 2009 en latere jaren wijzigen met behulp van:

• uw eigen software en het BAPI-kanaal
• een speciale versie van het VA-programma 2009, de zogenoemde pinvariant, die vanaf 11 april 2009 beschikbaar is
• het VA-programma 2009
• het formulier ‘Verzoek of wijziging VA 2009’

Het voordeel van het gebruik van een van deze mogelijkheden is dat deze procedure snel gaat en dat de kans op fouten klein is.


Verzoek volledig invullen
Het is belangrijk dat u uw verzoek volledig invult. Dan kan de Belastingdienst de aanslag voor het juiste bedrag opleggen. De Belastingdienst drukt de ingevulde gegevens ook af op de aangepaste aanslag, zodat u gemakkelijk kunt nagaan of de aanslag juist is.


Uitstel van betaling bij voorlopige aanslagen met een te betalen bedrag?

U krijgt niet automatisch uitstel van betaling als de voorlopige aanslag verandert. U blijft verplicht om het bedrag van de oorspronkelijke voorlopige aanslag te betalen.

U kunt op de gebruikelijke manier om uitstel van betaling vragen of toch maar vast betalen. Alle betaalde bedragen worden verrekend met de gewijzigde aanslag. Een eventueel restantbedrag van de nieuwe aanslag kunt u voldoen in de resterende maandtermijnen.

Als de Belastingdienst uitstel van betaling verleent, wordt de automatische incasso stopgezet.


Bezwaar maken

Het blijft mogelijk om schriftelijk bezwaar te maken tegen een voorlopige aanslag vanaf 2009. Bijvoorbeeld als de Belastingdienst is afgeweken van een wijzigingsverzoek. Maar ook als het niet mogelijk is om met een van de bovengenoemde mogelijkheden een wijzigingsverzoek te doen.

Voor de afhandeling van uw bezwaar is het belangrijk dat daaruit duidelijk blijkt welk onderdeel van de aanslag gewijzigd moet worden: bijvoorbeeld de hypotheekrente of een specifieke heffingskorting.
Proceskostenvergoedingen aanvragen
Het beleid voor (het aanvragen van) proceskostenvergoedingen is niet veranderd. Deze verzoeken kunt u op de gebruikelijke manier indienen.
Bron: De Belastingdienst

Percentage heffingsrente en invorderingsrente tweede kwartaal 2009 met 1,40 procentpunt omlaag tot 3,50%

De belastingdienst kan bij het opleggen van belastingaanslagen heffingsrente en/of invorderingsrente in rekening brengen of vergoeden. Bij een belastingaanslag kunt u onder meer denken aan een voorlopige aanslag, een gewone (definitieve) aanslag, een naheffingsaanslag en een navorderingsaanslag. Voorafgaand aan elk kwartaal maakt de staatssecretaris van Financiën het percentage heffingsrente en invorderingsrente bekend. Voor het tweede kwartaal 2009 gaat het percentage met 1,40 procentpunt omlaag tot 3,50%.

 

Volledig bericht

De berekening van in rekening te brengen of te vergoeden heffingsrente voor de aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting is per 1 januari 2005 gewijzigd. Voor de inkomstenbelasting geldt dit voor tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2006 en voor de vennootschapsbelasting voor tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2005. Aangrijpingspunt is niet meer de dag na afloop van het kalenderjaar maar de dag na het midden van een belastingjaar/boekjaar. Het tijdvak waarover heffingsrente wordt berekend, eindigt op de dag van de dagtekening van het aanslagbiljet. Voor een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar vormt 1 juli het aangrijpingspunt.
 
Voor het kenmerkende verschil tussen heffingsrente en invorderingsrente verwijzen we naar ons bericht van 31 maart 2004.

Voorafgaand aan elk kwartaal maakt het ministerie van Financiën het percentage heffingsrente en invorderingsrente bekend. Voor het tweede kwartaal 2009 gaat het percentage met 1,40 procentpunt omlaag tot 3,50%.

Percentages heffingsrente en invorderingsrente uit voorgaande jaren per kwartaal:
2001: 4,70%; 4,10%; 4,45%; 4,20%;
2002: 3,45%; 3,25%; 3,25%; 3,25%;
2003: 3,25%; 3,10%; 2,50%; 2,00%;
2004: 3,50%; 3,50%; 3,50%; 3,50%;
2005: 5,00%; 5,00%; 5.00%; 5,00%.
2006: 3,50%; 3,75%; 4,00%; 4,25%.
2007: 4,70%; 5,00%; 5,25%; 5,40%.
2008: 5,30%; 4,75%; 5,15%; 5,45%.
2009: 4,90%; 3,50%
 
Bron: Ministerie van Financiën, 20-2-2009, nr. DB2009/57M (gepubliceerd 6-3-2009).

Fiscale stimulans bij in dienst nemen hbo-student

Het ministerie van OCW publiceert informatie over bewerktrajecten voor hbo-studenten en de fiscale stimulans voor bedrijven die een hbo-student in dienst nemen.

Het ministerie van OCW publiceert informatie over bewerktrajecten voor hbo-studenten en de fiscale stimulans voor bedrijven die een hbo-student in dienst nemen.

 

In een brochure vindt u informatie voor werkgevers, studenten en hogescholen: over de fiscale stimulans en over de extra faciliteiten van enkele branche-organisaties voor werkgevers die in zee gaan met een hbo-student.

Werken en leren tegelijk, dat kan in het hoger beroepsonderwijs. In een zogenoemde ‘duale leerweg’ doen studenten een deel van hun hbo-opleiding in de vorm van een leerwerktraject. Bedrijven, studenten én hogescholen kunnen hier veel voordeel van hebben.


Belastingvoordeel

De fiscus komt bovendien werkgevers die een student in zo’n leerwerktraject in dienst nemen, financieel tegemoet. Het belastingvoordeel kan oplopen tot € 2.655 per jaar per student-werknemer.

Bron: De voorlichtingsbrochure van het Ministerie van OCW

Staatssecretaris De Jager bereikt BTW akkoord

Tijdens de Ecofinvergadering is er een akkoord bereikt over het toepassen van verlaagde BTW-tarieven. Staatssecretaris De Jager voerde de zware onderhandelingen namens Nederland.

Tijdens de Ecofinvergadering is er een akkoord bereikt over het toepassen van verlaagde BTW-tarieven. Staatssecretaris De Jager voerde de zware onderhandelingen namens Nederland.

De tijdelijke tariefsverlaging op arbeidsintensieve diensten zoals bijvoorbeeld fietsenmakers, schoenmakers en kappers, is hiermee structureel geworden. Het verlaagd tarief kan ook worden toegepast op alle onderhoudskosten op alle huizen (dus niet alleen huizen van 15 jaar of ouder).

Dankzij een interventie van Nederland en Zweden wordt het mogelijk het verlaagd tarief toe te passen op digitale gegevensdragers. Dat betekent dat bijvoorbeeld een studieboek met daarin een cd-rom of een cursus op dvd alle tegen laag tarief kunnen worden belast.

Staatssecretaris De Jager vertegenwoordigde Nederland in de Ecofinvergadering van 10 maart. Ook de financieel-economische situatie kwam hier uitgebreid aan de orde.

 

Bronvermelding Ministerie van Financiën

Wetsvoorstel kwijtschelding lokale belastingen kleine ondernemers in de maak

Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken heeft aan de Tweede Kamer bericht dat momenteel een wetsvoorstel in voorbereiding is dat het mogelijk moet maken dat kleine ondernemers (evt. starters) in aanmerking kunnen komen voor een kwijtschelding van lokale belastingen. Het gaat hierbij om gemeentelijke belastingen, provinciale belastingen en waterschapslasten. De staatssecretaris streeft ernaar om het wetsvoorstel op 1 januari 2010 in werking te laten treden.

 

Volledig bericht

Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken heeft aan de Tweede Kamer bericht dat momenteel een wetsvoorstel in voorbereiding is dat het mogelijk moet maken dat ondernemers met een geringe betalingscapaciteit en zonder vermogen in aanmerking kunnen komen voor een kwijtschelding van lokale belastingen. Het gaat hierbij om gemeentelijke belastingen (bijvoorbeeld de onroerende-zaakbelasting), provinciale belastingen en waterschapslasten.
 
De lokale belastingen zijn veelal ‘privé-belastingen’. Daarom komen in beginsel alleen particulieren onder voorwaarden voor kwijtschelding in aanmerking. Ingeval sprake is van een zuivere privé-belasting, die geen relatie heeft met een onderneming, is het eigenlijk vreemd dat een particulier wel in aanmerking kan komen voor kwijtschelding, maar een ondernemer (afgezien van een crediteurenakkoord) in beginsel niet. Daarom is al vanaf 2007 een interdepartementale werkgroep bezig om te bezien of een kwijtscheldingsregeling voor kleine ondernemers kan worden getroffen. Daarbij wordt ook bekeken of een regeling kan worden getroffen voor starters.
 
Het voorontwerp van het wetsvoorstel is inmiddels aan de koepelorganisaties VNG, IPO en Unie van Waterschappen ter commentaar toegezonden. De staatssecretaris streeft ernaar om het wetsvoorstel op 1 januari 2010 in werking te laten treden.
 
Bron: Tweede Kamer, 3-3-2009, 31311 nr. 28.