Belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli / 3 juli 2009

Op 1 juli 2009 zijn enkele belangrijke wetswijzigingen in werking getreden

Op 1 juli 2009 zijn enkele belangrijke wetswijzigingen in werking getreden.

1. Fiscaal stimuleringspakket

Het kabinet heeft een fiscaal stimuleringspakket doorgevoerd, om de gevolgen van de economische crisis te beperken. Deze nieuwe regels gelden per 1 juli, waarvan enkele met terugwerkende kracht. Voor ondernemers zijn de volgende maatregelen van belang:

2. Tijdelijke versoepeling invorderingsbeleid belastingen

Er zijn twee nieuwe maatregelen om ondernemers tegemoet te komen, die hun betalingsverplichtingen aan de Belastingdienst niet kunnen voldoen. Zij kunnen onder voorwaarden uitstel krijgen van betaling. Ook zal de Belastingdienst soepeler omgaan met de uiterste executiedatum bij beslag en verkoop van bezittingen van ondernemers. De maatregelen zijn op 30 mei 2009 ingegaan(zie: Tijdelijke versoepeling invorderingsbeleid bij ondernemers).

Uitstel van betaling

Een ondernemer die zijn belastingaanslag niet kan betalen, kan uitstel van betaling krijgen als:

  • dit het directe gevolg is van de economische crisis;
  • de betalingsproblemen tijdelijk zijn;
  • er een tijdstip bepaald kan worden waarop de betalingsproblemen opgelost zijn.

Ondernemers komen in aanmerking voor de regeling als zij een verklaring van een deskundige kunnen overleggen, waarin staat dat aan de gestelde eisen is voldaan.

Opschorten executiedatum bij beslag

Als een ondernemer zijn belastingschulden niet meer kan betalen, dan legt de belastingdeurwaarder in het uiterste geval beslag op zijn bezittingen en wordt de datum van openbare verkoop vastgesteld. De ondernemer krijgt hooguit 4 maanden om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Deze maximumtermijn wordt tijdelijk verruimd. Voorwaarde is dat het bedrijf levensvatbaar is en er een goed vooruitzicht is op betaling van de achterstallige belastingen in de nabije toekomst.

3. Vereenvoudiging inkomensschatting voor ondernemers

Ondernemers kunnen de schatting van hun inkomsten voor de zorgverzekeringswet en inkomensheffing voortaan digitaal doorgeven. De schatting van de inkomsten over 2009 moet, op papier, voor 1 augustus 2009 plaatsvinden. Het kan ook digitaal via het programma ‘Voorlopige aanslag 2009’. Hiermee is ook direct zichtbaar of en hoeveel de ondernemer moet betalen(zie: Verduidelijking schattingen IB/VpB 2009). Voor digitale schattingen 2009 is de uiterste inlevertermijn 31 augustus 2009.

4. Versoepeling terugwenteling verliezen

Ondernemers mogen hun fiscaal verlies over 2008 sneller terugwentelen. Hiermee wil het kabinet de liquiditeitspositie van ondernemers verbeteren. Ondernemers kunnen verlies over 2008 met de winst van 2005, 2006 of 2007 verrekenen. De Belastingdienst mag een verlies voorlopig terugwentelen vóórdat de aangifte over 2008 is gedaan. De ondernemer moet dan aannemelijk maken dat er sprake is van fiscaal verlies. Bijvoorbeeld door een voorlopige jaarrekening te overleggen.
­
Ook mag de Belastingdienst een voorschot op de voorlopige verliesverrekening geven als er slechts een voorlopige aanslag is opgelegd over het kalenderjaar waarnaar wordt teruggewenteld. De versoepelingen geldt ook voor vpb-belastingplichtigen. Een vpb-verlies mag echter slechts 1 jaar worden teruggewenteld en niet 3 jaar zoals bij de ib-ondernemer. Het besluit gaat met terugwerkende kracht in op 8 april 2009 en vervalt op 1 juli 2010(zie: Snellere terugwenteling verlies 2008 van start).

5. Versoepelingen technische eisen bestelauto’s

De technische inrichtingseisen voor bestelauto’s zijn versoepeld. Het gaat om eisen aan de vaste wand tussen de bestuurderscabine en de laadruimte. Voor de aanschafbelasting op auto’s (BPM) gelden strenge eisen voor het onderscheid tussen personen- en bestelauto’s. De BPM wordt opgelegd bij de eerste ingebruikname van een auto, of bij invoer uit het buitenland. De vraag of er sprake is van een bestel- of personenauto, is van invloed op de vrijstelling BPM voor ondernemers en de willekeurige afschrijving. De eisen aan de vaste wand tussen de bestuurderscabine en laadruimte zijn minder strikt geworden. Hierdoor kunnen fabrikanten en importeurs een bestelauto eenvoudiger aanpassen aan de Nederlandse fiscale bepalingen(zie verder: De Jager wil regeling voor bestelauto’s versoepelen).
­
Het belang van een strenge naleving van de eisen bleek recent weer, toen een ondernemer ter vereenvoudiging van zijn bedrijfsvoering het tussenschot enigszins had aangepast. Een naheffing BPM en een boete (samen € 12.000) hangen hem boven het hoofd(zie: Bestelauto wordt auto door kliksysteem: naheffing bpm)[Nieuwsarchief].

6. Afschaffing bijzondere eisen aan elektronische facturen

Er gelden geen specifieke verplichtingen meer bij het versturen van elektronische facturen(zie: Beleidsbesluit e-factureren)[Nieuwsarchief]. Ook melding bij de Belastingdienst is niet langer nodig. Ondernemers mogen hun facturen daardoor nu bijvoorbeeld als PDF-document versturen via e-mail. Ondernemers kunnen zelf bepalen op welke manier ze hun elektronische facturen beveiligen. Bijvoorbeeld door een beveiligde PDF te gebruiken.
­
Om elektronisch factureren te vergemakkelijken, is de website www.ViaMijnBank.nl gelanceerd. Klanten van ABN AMRO, ING en Rabobank kunnen hun rekeningen voortaan online ontvangen en betalen in hun eigen beveiligde omgeving via internetbankieren(zie: Bankklant kan nota’s nu digitaal krijgen)[Nieuwsarchief].

7. Btw-gevolgen bij bodembeslag

Het beleid over de omzetbelastinggevolgen van de levering van goederen die vallen onder het ‘bodembeslag’ is ingetrokken. Daardoor is de belastingschuldige van wie de belastingdeurwaarder executoriaal roerende zaken verkoopt, geen omzetbelasting verschuldigd voor de levering van bodembeslaggoederen. 

8. Strengere regels voor betaalde telefoondiensten

Ondernemers die een 0900-, 0906-, 0909-, of 18-nummer gebruiken, moeten zich vanaf 1 juli verplicht aansluiten bij de Geschillencommissie Informatiedienstaanbieders. Consumenten kunnen hier terecht bij conflicten met een nummergebruiker. Een consument met een klacht, hoeft de kosten van de rekening waarover de klacht gaat niet te betalen tot het conflict is opgelost(zie: Beschermingsmaatregelen consumenten voor informatienummers).
­
Verder kan de abonnee vanaf 1 juli 2009 een stilzwijgend verlengd abonnement na de eerste contractsperiode (meestal 1 tot 2 jaar) op elk moment opzeggen met een opzegtermijn van een maand(zie: Telecomcontracten vanaf 1 juli makkelijker op te zeggen).

9. Aangepaste Algemene wet bestuursrecht

Voortaan kan de Belastingdienst ook een bestuurlijke boete opleggen aan de belastingadviseur als ‘medepleger’ bij een onjuiste aangifte. De aangepaste Algemene wet bestuursrecht is namelijk per 1 juli 2009 in werking getreden(zie: Belastingadviseur voortaan ‘medepleger’ bij onjuiste aangifte).

10. Communautaire wetgeving

Op 1 juli 2009 wordt een groot aantal wijzigingen in de communautaire wetgeving van toepassing. In Nederland worden zij over het algemeen per 31 januari 2010 ingevoerd(zie: Groot aantal wijzigingen eCustoms op komst).

Overige nieuwe wetgeving per 1 juli:

[ Bron: Kamer van Koophandel/Redactie Plein+ ]

‘UWV moet stoppen met achtervolgen zelfstandigen’

De Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) vindt dat het UWV moet stoppen met de procedures vanwege vermeende uitkeringsfraude door zelfstandigen.

De Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) vindt dat het UWV moet stoppen met de procedures vanwege vermeende uitkeringsfraude door zelfstandigen. Ook de Tweede Kamer pleitte vandaag in een debat met minister Donner bijna unaniem voor het tussentijds stoppen van deze fraudezaken en is voor een onafhankelijk onderzoek naar het UWV beleid.

Minister Donner wil echter voorlopig nog van geen wijken weten. De gedupeerden vinden de uitkomsten van het debat frustrerend. “Hoezo bevorderen van het starten vanuit een uitkering? Ik heb het gevoel dat mij een gifworst is voorgehouden!” Aldus een gedupeerd PZO lid.

Volstrekt onduidelijk
Enkele duizenden zelfstandigen die vanuit een uitkering startten als ondernemer worden door het UWV als ‘fraudeur’ aangemerkt omdat zij onterecht of teveel WW-uitkering zouden hebben ontvangen. Volgens PZO zijn deze zelfstandigen het slachtoffer geworden van volstrekt onduidelijke regelgeving en onvolledige voorlichting door het UWV.

Onmogelijke bewijslast
Het beleid van de afgelopen jaren was juist opgericht om starten vanuit een uitkering te bevorderen, maar veel zelfstandigen die van de regeling gebruikmaken voelen zich vreselijk genept. Gedupeerden zijn van mening altijd te goeder trouw te hebben gehandeld. Zij moeten nu bij de rechter aantonen dat het UWV hen niet goed heeft geïnformeerd. Een bijna onmogelijke bewijslast.

Uren
Kern van het probleem is dat de zelfstandige die vanuit een uitkering startte alle uren – declarabel en niet-declarabel – die aan de ondernemingsactiviteiten zijn besteed, moest opgeven aan het UWV. Deze uren kunnen volgens de ww-startersregeling niet worden gezien als uren waarover recht bestaat op uitkering. Veel zelfstandigen waren niet op de hoogte hiervan of zijn hierover door het UWV onjuist voorgelicht. Zij gaven aan het UWV alleen de inkomsten uit hun ondernemingsactiviteiten op en nu vordert het UWV de ‘onterecht’ uitgekeerde WW terug.

Aangifte
De teruggevorderde bedragen lopen uiteen van enkele duizenden euro’s per persoon tot soms wel meer dan 100.000 euro. Daarbij hanteert het UWV ook boetes die oplopen tot 2.000 euro. Wat in dit dossier nog extra steekt, is de wijze waarop het UWV met de betrokkenen communiceert. Zij worden zonder al te veel omhaal door het UWV meteen als fraudeur bestempeld en – afhankelijk van het terug te vorderen bedrag – doet het UWV meteen aangifte bij het Openbaar Ministerie.

Niet voldoende aanleiding
Het feit dat het UWV onduidelijke en onvolledige informatie heeft gegeven is voor de Minister geen voldoende aanleiding om nu in te grijpen in het beleid van het UWV. PZO vindt dat minister Donner hier niet zo makkelijk mee weg mag komen en hoopt dat er alsnog een positieve uitkomst voor de gedupeerden in het verschiet ligt. Ook de tweede kamerleden gaven aan nog niet akkoord te gaan, volgende week zal dit debat in de daarom vervolgd worden.

Bron: ANP

Belastingdienst: Aanvraagtermijn kwartaalaangifte btw verlengd

Ondernemers die maandelijks aangifte btw doen, kunnen vanaf 1 juli per kwartaal aangifte doen en omzetbelasting betalen.

Ondernemers die maandelijks aangifte btw doen, kunnen vanaf 1 juli per kwartaal aangifte doen en omzetbelasting betalen. Wie kwartaalaangifte wil gaan doen, kan nog tot donderdag 11 juni een aanvraag insturen, zo meldt de Belastingdienst.
De Belastingdienst: ‘Met de kwartaalaangifte stelt het kabinet u in staat om het betalen van btw uit te stellen. U komt hiervoor in aanmerking als u begin mei een brief hebt ontvangen. Vul deze brief in als u wilt overstappen naar de kwartaalaangifte en stuur een kopie van de brief vóór 11 juni 2009 naar uw belastingkantoor. Als u de aanvraag op tijd instuurt, voeren wij de wijziging per 1 juli door. Uw eerstvolgende aangifte gaat dan over het 3e kwartaal van 2009. U krijgt hierover geen apart bericht. Wanneer uw aanvraag na 11 juni binnenkomt, kunnen wij niet garanderen dat we deze op tijd kunnen verwerken. Wilt u per maand aangifte blijven doen, omdat u bijvoorbeeld regelmatig een teruggaaf krijgt? U hoeft de brief niet terug te sturen. Voor u wijzigt er dan niets.’

Schatting inkomsten ondernemers makkelijker en nauwkeuriger

De inkomensschatting voor (kleine) ondernemers wordt makkelijker en nauwkeuriger. Voortaan kunnen ondernemers namelijk de schatting van hun inkomsten voor de inkomensheffing en Zorgverzekeringswet digitaal doorgeven met het programma voorlopige aanslag 2009 (VA-programma 2009) van de belastingdienst.

De inkomensschatting voor (kleine) ondernemers wordt makkelijker en nauwkeuriger. Voortaan kunnen ondernemers namelijk de schatting van hun inkomsten voor de inkomensheffing en Zorgverzekeringswet digitaal doorgeven met het programma voorlopige aanslag 2009 (VA-programma 2009) van de belastingdienst. Ook kunnen ondernemers de voorlopige aanslag tussentijds wijzigen via hetzelfde programma. De schatting wordt hierdoor steeds nauwkeuriger. Voor 1 augustus 2009 moet de digitale inkomensschatting zijn verzonden. Ondernemers die hun aangifte inkomstenbelasting over 2008 na 1 augustus 2009 indienen, moeten ook voor 2008 een schatting van hun inkomen inleveren. Echter, deze schatting gaat nog via het klassieke papieren formulier.

Volledig bericht
De inkomensschatting voor (kleine) ondernemers wordt makkelijker en nauwkeuriger. Voortaan kunnen ondernemers namelijk de schatting van hun inkomsten voor de inkomensheffing en Zorgverzekeringswet digitaal doorgeven met het programma voorlopige aanslag 2009 (VA-programma 2009) van de belastingdienst. Ook kunnen ondernemers de voorlopige aanslag tussentijds wijzigen via hetzelfde programma. Verder bevat het programma rekenhulpen en controles waardoor de kans op (invul)fouten veel kleiner is.

Voor 1 augustus 2009 moet de digitale inkomensschatting zijn verzonden. Ondernemers die hun aangifte inkomstenbelasting over 2008 na 1 augustus 2009 indienen, moeten ook voor 2008 een schatting van hun inkomen inleveren. Echter, deze schatting gaat nog via het klassieke papieren formulier. Het blijft overigens mogelijk om de schatting over 2009 op papier door te geven. Daarvoor kunnen ondernemers het formulier Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2009 bij de Belastingtelefoon bestellen of downloaden via de website van de belastingdienst.

Bron: Ministerie van Financiën, 20-5-2009

EIM: Ondernemers MKB hebben erg weinig vertrouwen in economie

Dit voorjaar is het vertrouwen van ondernemers in de economie op een dramatisch laag niveau aangekomen. Slechts 19% van de MKB-ondernemers zegt vertrouwen in de ontwikkeling van de Nederlandse economie te hebben.

Dit voorjaar is het vertrouwen van ondernemers in de economie op een dramatisch laag niveau aangekomen. Slechts 19% van de MKB-ondernemers zegt vertrouwen in de ontwikkeling van de Nederlandse economie te hebben. Een jaar geleden was dit nog 43%. Dit blijkt uit peilingen van onderzoeksbureau EIM.

Ook ten aanzien van hun omzet- en winstverwachting zijn ondernemers in het midden- en kleinbedrijf buitengewoon pessimistisch. Over de werkgelegenheidsontwikkeling binnen het eigen bedrijf zijn ondernemers echter minder pessimistisch. Driekwart van de ondernemers verwacht een gelijkblijvende werkgelegenheid. Slechts 12% van de MKB ondernemers verwacht in 2009 een afname van het personeelsbestand.

 

Vertrouwen in overheidsbeleid
Bij een verslechtering van de economische situatie, neemt het vertrouwen van ondernemers in het economisch beleid van de overheid af. Opmerkelijk is dat het vertrouwen in het economisch beleid dit jaar gelijk is gebleven. Zowel in 2008 als in 2009 zegt een meerderheid van de ondernemers (53%) vertrouwen of enigszins vertrouwen in het economisch beleid te hebben. Het lijkt erop dat met name het kordate optreden van de Nederlandse overheid bij de Nederlandse banken, een gunstig effect heeft gehad op het ondernemersvertrouwen in het economisch beleid.

 

Historisch groot banenverlies in het MKB in 2010
Verwacht wordt dat het MKB in 2009 krimpt met 4,0%. Met een banenverlies van 68.000, blijft de terugval van de werkgelegenheid in 2009 nog relatief beperkt. Dit is ook in de lijn van verwachtingen van ondernemers. De grote klap zal pas in 2010 vallen. Volgend jaar zal banenverlies met in het MKB met circa 175.000 personen historisch groot zijn. Ondernemers zijn dan gedwongen om hun personeelsbestand aan te passen aan de lagere productie- en afzetniveau’s.

 

EIM-onderzoek Kleinschalig Ondernemen 2009; Structuur en Ontwikkeling van het Nederlandse MKB downloaden: klik hier.>>